پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

آگهی خرید سگ

مقالات حیوانات خانگی ,مقالات حیوانات, مقاله حیوانات,مقاله حیوانات خانگی

|

تربیت سگ بیرون نرفتن از خانه
آموزش بیرون نرفتن سگ از خانه - مرحله اول: سگتان را با بند کوتاه به دستگیره در خانه یا حیاط بسته در را بازکنید و به سک فرمان بشین را بدهید و خودتان بیرون روید، زمانی که سک بدنبال شما آمد، بلند فرمان نه وبشین را بدهید و سگ را به داخل ببرید در حالی که همچنان بسته است این روشی را چند بارانجام دهید. اگردیدید سک توجه نمی کند، با اسپری آب پاش آب باشیده وبازکلمه نه را تکرارکنید. اگر ماند واز در خارج نشد به سک جایزه داده وتشویقش کنید مرحله دوم» بند سک را بلند کرده و همین روش را ادامه دهید » مرحله مموم بند سک را دردست گرفته، طول بند سک باید روی زمین باشد. قبل از عبور خود از د فرمان بشین را داده و ازدر عبور کنید در صورت حرکت سگ و خارج شدن از درمانند مرحله اول عمل کنید . واگر سک خارج نشد به او جایزه دهید. دراین روش سک می آموزرد حتی اگر بند در دست نباشد تا اجازه داده نشده ازدر خارج نشود » مرحله چها وم: ازفردی بخواهید سک رابه خارج شدن از خانه تشویق کند. دراین زمان سگ در کنار شما در حالت نشته قرار دارد و شما با دیدن کوچکترین حالت حرکت در سگ محکم کلمه نه را تکرارکنید. سک باید به این نتیجه برسد که بدون فرمان شما نباید به هیچ علتی ازدر خارج شود.
‏طول این آموزشی دوهفته می باشد
ادامه مطلب :

تعداد نمایش : 2428

تربیت سگ , اموزش سگ , تعلیم سگ , تربیت سگ گارد , تربیت سگ نگهبان , مربی تربیت سگ , ,


Fatal error: Call to undefined function html_footer() in /home/petdata/public_html/index.php on line 109