آگهی خرید سگ

مقالات حیوانات خانگی ,مقالات حیوانات, مقاله حیوانات,مقاله حیوانات خانگی

|

تولید مثل سگ
تولید مثل سگ - مقدمات جفتگیری: اولین علامت شروع فحلی درسگها خروج ترشحات قرمزرنگ وخونی ازدستگاه تناسلی است که ممکن است یک هفته ادامه یابد وسپس رنگ آن به سمت زرد تغییرمی یابد که تداوم آن نیزدرحدود یک هفته دیگراست. همزمان قسمت خارجی دستگاه تناسلی (فرج) متورم می شود. درخلال این دوهفته تخمک گذاری اتفاق می افتد واین بدان معنا است که اگرسگ ماده دراین زمان جفتگیری نماید احتمال آبستن شدن وجود دارد. توجه به این نکته حائزاهمیت است که وضعیت فحلی درهمه سگهای ماده به یک شکل نیست بلکه مراحل آن ازسگی با سگ دیگرفرق می کند. به طورکلی بعد ازهفته سوم تورم دستگاه تناسلی کاهش یافته واستروس تا چندین ماه رخ نمی دهد.
درزمان فحلی ممکن است برخی تغییرات رفتاری نیزمشاهده گردد. سگ ماده دراین زمان ممکن است برای جستجوی سگ نرازخانه خارج شود یا ممکن است دم خود را بالا نگه دارد ویا درموقع نوازش حالت جفتگیری را بخود بگیرد. مخصوصا زمانی که شما کمرحیوان را مالش دهید. اما این علائم هیچگاه به شدت وحدت تمایلات جنسی درسگهای نرنیست. تمایلات سگهای نربه صورت دوره ای نیست بلکه سگ نردرتمام ایام نسبت به سگهای ماده فحل تمایل نشان می دهد. سگهای نردراین زمان مهاجم ترشده وحتی برسرسگهای ماده فحل به نبرد می پردازند. سگهای نردراین مرحله تمایل دارند که برای جلب ماده ها ودرعین حال هشداردادن به نرهای رقیب با ادرارخود محدوده خود را نشانه گذاری کنند. مشاهده اینکه سگ نربرروی اجسام مختلف یا حتی افراد بپرد یا سوارشود غیرعادی نیست. بنابراین چنانچه علاقه ای به آبستن شدن سگ خود ندارید باید درخلال فحلی کاملا مواظب باشید تا سگ ماده شما به طورناخواسته ازخانه خارج نشود ویا سگهای نری که درهمسایگی ونزدیکی شما وجود دارند وارد محوطه منزل شما نگردند. اما چنانچه واقعا می خواهید که ازسگ خود توله بگیرید ضمن مشورت با کسانی که تجربه کافی دراین خصوص دارند ویا دامپزشک خود اطلاعات کافی ازروند وچگونگی جفتگیری وآبستنی وزایمان ونگهداری ازتوله های نوزاد وشیرخواررا کسب نمائید. به هرشکل باید وقت خود را طوری تنظیم نمائید تا بتوانید درنگهداری ازتوله های تازه متولد. تمیزکردن. مراقبت ومتعاقبا غذادادن وبازی کردن وزمان کافی داشته باشید»»» نکته دیگرکه بسیار حائز اهمیت است آن است که برای حفظ خصوصیات نژادی درتوله ها حتما ازسگ نرهم نژاد با سگ ماده خود بهره بگیرید ««« چنانچه مایل به نسل کشی ازسگهای خود می باشید لازم است که نکات زیرمورد توجه قرارگیرد. به منظورجلوگیری ازوارد شدن استرس وفشارناشی ازآبستنی وزایمان وشیردهی به حیوانات جوان می بایست که ازجفتگیری سگهای ماده دراولین فحلی اجتناب شود. حتی توصیه براین است که سگهای ماده دردو فحلی متوالی نیزآبستن نشوند تا بدن آنها بتواند درخلال دوآبستنی توانائی وقدرت لازم را به نحو مناسب کسب نماید. چنانچه دراولین فحلی ویا دردو فحلی متوالی آبستنی صورت گیرد. می بایست که با تغذیه مناسب ازبروزمشکلات آتی پیشگیری نمود. حداقل یک ماه قبل ازجفتگیری دام ماده می بایست که توسط دامپزشک مورد معاینه قرارگیرد وازلحاظ واکسیناسیون اقدامات لازم صورت پذیرد. سگ ماده می بایست ازلحاظ بدنی شرایط مناسبی داشته باشد ودرعین حال ازافزایش وزن وچاقی پرهیزگردد. مبتلا به بیماریهای پوستی نباشد تا آن را به توله ها نیزسرایت ندهد. همچنین حداقل سه هفته قبل ازجفتگیری می بایست درمانهای ضد انگلی نیزانجام شود. درصورت امکان سگهای نروماده را می بایست قبل ازجفتگیری ازلحاظ بیماری بروسلوز تب مالت آزمایش نمود. بروسلوزیک بیماری عفونی وباکتریائی است که می تواند باعث عقیمی یا سقط خودبخود درروز45 الی 55 آبستنی گردد. نحوه نظارت برجفتگیری درنژادهای مختلف متفاوت است وپرورش دهندگان سگ نیزنظرات متفاوتی دارند. دراکثرموارد سگهای ماده درخلال روزدهم الی چهاردهم ازشروع پرواستروس یعنی شروع ترشحات رنگی جفتگیری می کنند. لذا ازچند روزقبل باید هماهنگی لازم با صاحب سگ نرنیزبه عمل آید. درخلال این مدت مجموعا 2 الی 3 جفتگیری به صورت یک روزدرمیان نتایج خوبی را دراکثرسگها به دنبال دارد. معمولا دومین روزی که ترشحات تغییررنگ پیدا می کنند مناسب ترین زمان برای آبستن شدن است وممکن است سگ ماده تا سه روز دیگربعد ازاین واقعه نیزجفتگیری موفق داشته باشد. بهتراست که دو روزبعد ازنیزجفتگیری مجدد به عمل آید تا اطمینان کافی برای آبستن شدن سگ فراهم گردد. بعد ازاین زمان اگرچه ممکن است ترشحات تناسلی وجلب توجه سگ وجود داشته باشد اما منجربه جفتگیری ویا آبستنی نخواهد شد.دربرخی ازسگها نشانه های فحلی چندان مشهود نمی باشد. دراین قبیل سگها انجام آزمایشات میکروسکوپی ازسلولهای واژن که توسط دامپزشک صورت خواهد گرفت می تواند راهنمای بسیارمناسبی درتعیین بهترین زمان برای جفتگیری باشد. محیط وتغییرآن اثرات مهارکننده بسیارکمی برروی سگهای ماده دارد. بنابراین بهتراین است که سگهای ماده را جهت جفتگیری پیش سگهای نربرد. درزمان جفتگیری سگ نرازپشت سگ ماده بالا می رود ومیانه بدن آن را به وسیله دستهای خود نگه می دارد. زمان جفتگیری مدتی طولانی درحدود 10 الی 30 دقیقه به طول می انجامد. این مرحله که تحت عنوان گره خوردن یا فقل کردن نامیده می شود کاملا نرمال وطبیعی است وعلت آن تورم ناحیه ای ازآلت تناسلی دام نربه نام bulbus glandis است که مانع خارج شدن آن ازفرج می گردد. درخلال فقل کردن سگ نرمی تواند به اطراف چرخش نماید به نحوی که سگ نروماده پشت به پشت یکدیگرقرارمی گیرند. درزمان قفل کردن نباید سگ نروماده را ازیکدیگرجدا نمود زیرا باعث صدمه دیدگی یک یا هردوسگ ازناحیه تناسلی خواهد شد. با اتمام جفتگیری سگ ماده را ازسایرسگهای نردورنگه دارید. زیراممکن است با آنها نیزجفتگیری نموده وتوله های متفاوتی را آبستن گردد. عدم توجه به این امرمی تواند باعث تولد توله های دورگ ومخلوط گردد. و در نهایت مطلب قابل توجه نحوه تغذیه مادر برای شیردهی است که بعد از دوران زایمان واضح است که سگ ماده درخواست بیشتری برای تغذیه توله ها خواهد داشت. تعداد کمی از سگهای ماده غذای کمی را در 48-24 ساعت اولیه بعد از زایمان می خورند،بعد از اینکه اشتهای آنها برای همه مواد معدنی سریع افزایش می یابد و به حداکثر خود در حدود 3 هفته بعد زایمان می رسد.در این دوره مواد معدنی Ca وP وویتامین D وبه اندازه کافی باید داده شود. بسته به توله هایی که شیر می دهد نیاز سگ ماده از حدود 2 برابر غذای نگهدارنده سطح نرمال نیازهای بدن در هفته اول شیردهی تا 3 برابر از 4-7 هفتگی افزایش می یابد. خوب است که پودر شیر یا گوشت را روزانه در دوره شیردهی داده شود وشیر ، گوشت و سایر مکملها منظم بین وعده های غذای نرمال داده شود. غذادهی متعدد (وعده های مختلف) در اواخر آبستنی باید تا زمان شیردهی ادامه یابد.در شرایط نرمال تولید شیر در سگ ماده در 2 یا 3 هفته بعد از زایمان می باشد که بتدریج پس از 5 یا 6 هفتگی کاهش می یابد.وقتی توله ها حرکت نرمال را بدست آورند باید تشویق به خوردن غذا غیر از شیر سگ ماده شوند.همانطور که زمان از شیرگیری پیش می رود غذادهی سگ ماده را نیز محدود کرده تا مشکلات کمتری در زمان قطع کامل شیردهی روی دهد.در روز قطع شیردهی ، به سگ ماده هیچ غذایی را ندهید ولی میزان زیادی آب باید در دسترس او قرار گیرد.در روز دوم ثلث غذای همیشگی که در حالت عادی به سگ ماده داده می شد، بدهید و در روز سوم ، سه چهارم همین مقدار غذا و سپس مانند گذسته، به همان غذای همیشگی ر ا بدهید. برنامه غذایی تنظیم شده به کاهش تولید شیر کمک می کند
ادامه مطلب :

تعداد نمایش : 3510

سگ , تولید مثل سگ , پرورش سگ , نژاد سگ , فروش سگ , فروشگاه های حیوانات خانگی , پت شاپ , لوازم وغذای سگ , فروش نزاد های سگ مانند , فروش سگ افن پینچر , فروش سگ چوچو , فروش سگ داشهوند , فروش سگ سالوکی , فروش سگ پیکینیز , فروش سگ سراب , فروش سگ هاسکی , فروش سگ ساموید , فروش سگ عروسکی , فروش سگ تریر , فروش سگ گلدن رتريور , فروش سگ سالوکی , فروش سگ گریت دین , فروش سگ اشپیز , فروش سگ دالماسین , فروش سگ پوينتر , فروش سگ بولداگ , فروش سگ ماستيف , فروش سگ سِنت بِرنارد , فروش سگ دابِرمَن , فروش سگ باكسر , فروش سگ جرمن شپرد , فروش سگ یورکشایر تریر , فروش سگ پكينيز , فروش سگ پامرانيان , فروش سگ پاگ , فروش سگ شي هوا هوا , فروش سگ پاپيلون , فروش سگ بولوگنوس , فروش سگ بلاد هاند , فروش سگ باسنجي , فروش سگ شیتزو , فروش سگ شیتزو تریر , فروش سگ هاسکی ,

فهرست مقالات9

مرکزدسترسی به خرید توله سگ، فروش سگ ، خرید سگ
حقایقی ویژه درباره خرید سگ اختصاصی فروش سگ توله سگ
کبوتر نیوزلندی 1
کبوتر مسافر 2
کبوتر خاکی منقار کلفت 3
کبوتر نیکو بار 4
کبوتر وانگا 5
کبوتر امپراتور شکم سفید 6
کبوتر امپراتور سر خاکستری 7
کبوتر امپراتور کوهستان 8
کبوتر امپراتور سر دار چینی 9
کبوتر امپراتور شکم دار چینی 10
کبوتر امپراتور جزیره 11
کبوتر امپراتور کاج 12
کبوتر امپراتور چشم سفید 13
کبوتر امپراتور سر صورتی14
کبوتر امپراتور رنگارنگ 15
کبوتر امپراتور سبز 811
کبوتر سبز دمگاه زرد 810
کبوتر سبز شکم سفید 809
کبوتر سبز سوت زن 808
کبوتر سبز سینه نارنجی 807
کبوتر سبز کوچک 806
کبوتر سبز بزرگ 805
کبوتر سبز گونه خاکستری 804
کبوتر سبز بروس 803
کبوتر سبز پا زرد 802
کبوتر سبز دم تیغه ای 801
کبوتر سبز منقار کلفت 800
کبوتر سبز سومبا 799
کبوتر سبز گردن خاکستری 798
کبوتر سبز پومپادور 797
کبوتر سبز دم سنجاقی 796
کبوتر سبز آفریقایی 795
کبوتر سبز فلوریس 794
کبوتر سبز گردن صورتی 793
کبوتر بال برنزی گله ای 792
کبوتر بال برنزی قلم مویی 791
کبوتر بال برنزی معمولی 790
کبوتر چمباتمه زن 16
کبوتر بال برنزی گینه نو 39
کبوتر کاکل دار 40
کبوتر صورتی 41
کبوتر جنگلی اروپایی 42
کبوتر جنگلی بونین 43
کبوتر جنگلی 44
کبوتر چرتی برنزی شرقی 45
کبوتر شنگرفی 46
کبوتر سربی 47
کبوتر پهن 48
کبوتر پرو 49
کبوتر شکم روشن 50
کبوتر دم حلقه ای 51
کبوتر شیلی 52
کبوتر دم نواری 53
کبوتر بال خالدار 54
کبوتر چشم لخت 55
کبوتر پیزارو 56
کبوتر فلس دار 57
کبوتر چرتی فلس 58
کبوتر ساق زرد 59
کبوتر سر سفید 60
کبوتر فلزی 61
کبوتر جنگلی ژاپنی 62
کبوتر آندامان 63
کبوتر نقره ای 64
کبوتر سر روشن 65
کبوتر جنگلی نیلجر 66
کبوتر جنگلی خاکستری 67
کبوتر تروکاز 68
کبوتر جنگلی خالدار 69
کبوتر زیتون 57
کبوتر زیتون آفریقایی 56
کبوتر جنگلی 55
کبوتر پشت رنگ پریده 54
کبوتر یقه سفید 53
کبوتر خالدار 52
کبوتر برفی 51
کبوتر تپه 50
کبوتر نوک سرخ 49
کبوتر تاجدار سفید 48
کبوتر برگ بو 47
کبوتر بوللی 46
کبوتر ذخیره 45
کبوتر تبریزی 44
کبوتر کاشانی 43
کبوتر همدانی 42
کبوتر تهرانی 41
کبوتر لاهوری 40
کبوتر توربیت 39
کبوتر بلند پرواز وین 38
کبوتر بوف ایتالیایی 37
کبوتر بلند پرواز صربی 36
کبوتر بلند پرواز بوداپست 35
کبوتر چینی کاکل دار 34
کبوتر صورت کوتاه برلینی 33
کبوتر صورت بلند برلینی 32
کبوتر بارب 31
کبوتر زین پشت استرالیایی 30
کبوتر معلق زن ارمنی 29
کبوتر انت ورپ 99
کبوتر بلژیکی 100
کبوتر کره ای 101
کبوتر بلغاری 102
کبوتر فردار جکسون 103
کبوتر نجفی 104
کبوتر چین دار شرقی 22
کبوتر بغدادی 106
کبوتر یعقوبی 107
کبوتر یخی 108
کبوتر سواره نظام 20
کبوتر نامه بر 71
کبوتر پا پر انگلیسی 16
کبوتر فرشته 112
کبوتر دروگر نروژی 113
کبوتر شاهی 114
کبوتر اسکندرون 115
کبوتر معلق زن ترکی 116
کبوتر معلق زن غرب انگلستان 117
کبوتر کارنیه 09
کبوتر معلق زن کازان 08
کبوتر مولمین 07
کبوتر دمنده برونر 121
کبوتر دمنده 05
کبوتر غلتان نمایشی 04
کبوتر معلق زن کییف 03
کبوتر غلتان شرقی 125
کبوتر بوف کهن آلمانی 126
کبوتر زاغی 70
کبوتر راهبه 99
کبوتر مودنا 98
کبوتر تیپلر 79
کبوتر جانسین 69
کبوتر کلاه دار 59
کبوتر درشت کوتوله 49
کبوتر خانگی غول پیکر 39
کبوتر چلچله افسونگر 29
کبوتر ترینتون آمریکائی 19
کبوتر بخارا 90
کبوتر شامی 98
کبوتر معلق زن قفسی 88
کبوتر دم چتری 87
کبوتر شاهین سیاه 68
کبوتر چاهی 58
طو طی کایکوی سر سیاه 48
طوطی کایکوی شکم سفید 38
طو طی پاراکیت شاخ دار 28
طوطی کرکس وار 18
طوطی کوریلای کوچک 08
طوطی کوریلای منقار بلند 148
طوطی کوریلای غربی 87
طوطی گنجشکی بال آبی 77
طوطی گنجشکی پشت سبز 67
طوطی گنجشک پاسیفیک 57
طوطی خفاشی تاج آبی 47
طوطی گلچین 37
طوطی واسای بزرگ 27
شاه طوطی استرالیایی 17
طوطی روپلی 70
طوطی سنگالی 96
طوطی شکم سرخ 86
طوطی مایر 76
طوطی تزئینی 66
کاسکوی تیمنه 56
کاسکوی کنگو 46
طوطی انجیری سالوادوری 36
طوطی انجیری ادوارد 26
طوطی انجیری بزرگ 16
طوطی انجیری صورت سرخ 12
طوطی انجیری سینه پرتقالی 95
عروس هلندی نقره ای 85
عروس هلندی سفید چهره 75
عروس هلندی مرواریدی 65
عروس هلندی خاکستری 55
طوطی برزیلی سوین درین 45
طوطی برزیلی صورت قرمز 35
طوطی برزیلی آبسینیان 25
طوطی برزیلی ماداگاسکار 15
طوطی برزیلی سیاه گونه 05
طوطی برزیلی لیلیان 94
طوطی برزیلی فیشر 84
طوطی برزیلی نقاب دار 74
طوطی برزیلی صورت هلویی 64
طوطی روزیلا شمالی 54
طوطی روزیلا شرقی 44
طوطی روزیلا سر روشن 34
طوطی روزیلا سبز 24
طوطی روزیلا سرخ 14
طوطی روزیلا غربی 178
طوطی پیونوس کله سفید 93
طوطی پیونوس بال برنزی 83
طوطی پینوس ماکسی میلیان 73
طوطی پیونوس سیه چرده 63
طوطی پیونوس کله آبی 53
طوطی لوری سرخ 43
طوطی لوری سیه چرده 33
طوطی لوری سخنگو 23
طوطی لوری سیاه بال 13
طوطی لوری سیاه کلاه 30
طوطی لوری کیت استلا 92
طوطی لوری کیت موشن بروک 82
طوطی لوری کیت سبز قفا 27
طوطی لوری کیت گولدیس 62
کاکادوی چتری 52
کاکادوی تریتون 42
کاکادوی ملوکان 32
کاکادوی لید بیاتری 22
کاکادوی تاج گوگردی کوچک 12
کاکادوی تاج گوگردی بزرگ 20
کاکادوی کوفین 91
کاکادو 81
کاکادوی باشکوه 71
کاکادوی دوکورپس 61
کاکادوی تاج بالنگ 51
کاکادوی چشم آبی 41
کاکادوی سیاه نخل 31
طوطی پاراکیت فیروزه 21
طوطی پاراکیت 1
طوطی پاراکیت چمنی 01
طوطی پاراکیت سرخ 90
پاراکیت طوقی طوطی ملنگو 80
طوطی پاراکیت سرخ قفا 220
طوطی پاراکیت کله ارغوانی0
طوطی پاراکیت مخملی 50
طوطی پاراکیت سبیلو 40
طوطی پاراکیت راهب 30
طوطی پاراکیت دم دراز 20
طوطی پاراکیت خط دار 10
طوطی پاراکیت گونه خاکستری 60
طوطی پاراکیت دربیان 99
طوطی پاراکیت بال زرشکی 89
طوطی پاراکیت بال قناری 79
طوطی پاراکیت بورکی 69
طوطی پاراکیت آبی مالابار 59
طوطی پاراکیت کلاه آبی 49
طوطی پاراکیت باراباند 39
شاه طوطی 20
طوطی کونور چشم سفید 19
طوطی کونور خورشیدی 120
طوطی کونور منقار استوانه ای 98
طوطی کونور ملکه باواریا 88
طوطی کونور نقاب سرخ 78
طوطی کونور پیتز 68
طوطی کونور رنگارنگ 58
طوطی کونور ناندی 48
طوطی کونور میترید 38
طوطی کونور شکم خرمایی 28
طوطی کونور جین 18
طوطی کونور گونه سبز 80
طوطی کونور پاتاگونیان 97
طوطی کونور پاتا گونیان بزرگ 87
طوطی کونور تاج طلایی 77
طوطی کونور شانه سرخ 67
طوطی کونور سر سیاه 57
طوطی کونور گلو آبی 47
طوطی کونور تاج آبی 37
ماکائوی طوقه زرد 27
ماکائوی شانه قرمز 17
طوطی آرای پیشانی بلوطی 70
طوطی آرای سرخ 96
طوطی آرای پیشانی سرخ 86
طوطی آرای شکم سرخ 76
طوطی آرای نظامی 66
طوطی آرای هیاسنتین 56
طوطی آرای سرخ و سبز 46
طوطی آرای بوفون 36
طوطی آرای آبی و طلایی 26
طوطی آرای گلو آبی 16
طوطی آمازون شانه زرد 60
طوطی آمازون زرد قفا 95
طوطی آمازون تاج زرد 85
طوطی آمازون ویناسیوس 75
طوطی آمازون توکمان 65
طوطی آمازون لرد سرخ 55
طوطی آمازون میلی 45
طوطی آمازون تاج یاسی 35
طوطی آمازون تاج قرمز 25
طوطی آمازون پیشانی آبی 15
طوطی آمازون پیشانی سفید 55
آمازون کله زرد 94
قناری هیبرید با سهره معمولی 84
قناری هیبرید با فنچ کلاه قرمزی 74
قناری هیبرید با سهره سرخ 64
قناری هیبرید با سهره سینه سرخ 54
قناری هیبرید با سهره سر سیاه 44
قناری هیبرید با سهره سر سیاه 34
قناری هیبرید با سهره زرد سر مشکی 24
قناری هیبرید با فنچ الاریو 14
قناری قرمز سیر 40
قناری قرمز سیر 93
قناری نقره ای 83
قناری صورتی عاجی 90
قناری سرخ تیره 63
قناری تو پاز سفید 53
قناری موزاییک زرد 43
قناری زرد ایزبل اطلسی 33
قناری سرخ 32
قناری عقیق 13
قناری سفید 30
قناری زرد 92
قناری سرخ 82
قناری دار چینی 72
قناری فاکتور زرد 62
قناری فاکتور سرخ 52
قناری فاکتور سرخ 42
قناری پاستیل 32
قناری مرینگر 22
قناری ریها ین لندر 12
قناری سوی 20
قناری لارگوت 19
قناری ماکیژ 81
قناری یشمی 71
قناری دلقک پرتغالی 61
قناری بوسو 51
قناری فنسی 41
قناری فنسی لندنی 31
قناری فنسی ایرلند 21
قناری کولمبوس 11
فناری برنی 10
قناری مونیخی 92
قناری رازا اسپا 80
قناری یورکشایر 70
قناری ملادو 62
قناری ستافورد 50
قناری ستا فورد 40
قناری نوریچ 30
قناری فری بزرگ 20
قناری فری فیورینو 10
قناری فری پادوایی 45
قناری فری پادوایی 99
قناری فری میلانی 89
قناری فری سوئیسی 79
قناری فری پاریسی 69
قناری فری جنوب هلند 59
قناری فری شمال هلند 49
قناری لیزارد 39
قناری لانگشایر 29
قناری لانگشایر 19
قناری هوسوی ژاپنی 49
قناری گلوستر کاکلی 98
قناری گلوستر 88
قناری جیبوس اسپانیایی 78
قناری جیبر فری 68
قناری جیبر 58
قناری فایف 48
قناری بوردر 38
قناری بلژیکی 28
قناری تیم برادوی 18
قناری آواز خوان روسی 80
قناری بلاکان 79
قناری فوسان 78
قناری اوازخوان ایرانی 77
قناری واتر 67
قناری آواز خوان آمریکایی 57
قناری رولر 47
قناری وحشی 37
دومین فستیوال ملی سگهای نگهبان
مکان برگزاری سومین همایش تخصصی و نمایشگاه باغ های وحش محیط زیست جانوری و دام کوچک
سومین همایش تخصصی و نمایشگاه باغ های وحش محیط زیست جانوری و دام کوچک
غذای ایگوانا 96
لوری ولوریکیت
اموزش شنا به سگ ها
اصول آموزش صحیح دستشویی کردن در سگ ها
نقص ایمنی در گربه ها
فوریت های دامپزشکی
سرطان سینه در سگ وگربه
راه های کاربردی برای خنک کردن گربه ها در تابستان
مسمومیت با شکلات در حیوانات خانگی
داشهاند شکارچی زبل
بیشینه عمر گونه هایی از جانداران
فروش قناری 85
تشخیص سن سگ و گربه ها از روی دندان ها
مشکلات رفتاری در گربه ها
هاسکی 55
آفتاب پرست
روش استفاده از سموم برای مبارزه با انگل های خارجی حیوانات خانگی
گربه هایی که غذا نمی خورند
چاقی در حیوانات خانگی
گربه حیوان خانگی
توانایی های سگ ها
تاریخچه سگ نژاد ژرمن شفرد
هاری حیوانات
گربه ایی به نام سیاه گوش
پرندهای زیبا به نام عروس هلندی
مسمومیت با گیاه پیاز وسیر در سگ ها و گربه ها
زخم بستر در حیوانات کوچک و روش های پیشگیری و درمان آن
بیماری های تغذیه ای پوست حیوانات خانگی
نزاد سگ یورکشایر تریر
بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوانات خانگی
لیزر و کاربرد آن در دامپزشکی
بیماری بیرون زدگی دیسک بین مهره ای در سگ ها
بررسی علل پارس کردن غیر طبیعی در سگ
بیماری گربه های پرشین کت
نژاد سگ مالتیز مهربان
نکات مهم در مورد ارتباط فرزندان با سگ در خانواده
مسمومیت با فلزات سنگین در پرندگان
مرغ مینا
گرما زدگی در حیوانات
نژاد گربه تونکینس
کمک به زایمان طبیعی در سگ و گربه
طوطی آمازون
شیتزو سگ کوچک یا شیر کوچک
شاه طوطی
پرنده سهره
رفتار شناسی سگ ها در زمان آموزش
دست آموز کردن ایگوانا
چرب شدن دم گربه
پروانه دم چلچله ماکائون
پاروو ویروس سگ ها
بهداشت همستر
آکنه جوش در گربه
آموزش قدم به قدم استفاده از توالت برای گربه
15 نکته کلیدی برای انتخاب حیوان خانگی مناسب
حساسیت و یا آلرژی غذایی در سگ و گربه
داروخـــانه دامپزشکی دکتر والــــی
پت مپ petmap
مکان برگزاری دومین نمایشگاه و گردهمایی باغ های وحش موزه های جانوری دام کوچک
دومین نمایشگاه و گردهمایی باغ های وحش موزه های جانوری دام کوچک
نژاد گربه‌های اصیل ایرانی 10
نژاد گربه موبلند ایرانی Persian longhair
نژاد گربه دم کوتاه ژاپنی Japanese bobtail
نژاد گربه موبلند اروپایی European shorthair
نژاد گربه برمه‌ای Burmese
نژاد گربه مانکس Manx
نژاد گربه مصری Egyptain mau
نژاد گربه حبشی Abyssinian
توکان
کاسکو
فروش خوکچه هندی 58
فروش پرنده
فروش گربه پرشین
فروش همستر 80
پت شاپ 87
کلینیک دامپزشکی 77
فروشگاه حیوانات خانگی 67
سگ یورکشایر تریر
سگ هاسکی 47
نژاد سگ مالتیز
سگ ماستیف
سگ لها سا آپسو
سگ گرین لند داگ
سگ گریت دین
سگ گرگی
سگ کی رن تریر
سگ کوکر اسپانیل
سگ کمندر
سگ کاردیگن ولش کرگی
سگ فرنچ بولداگ
سگ شیتزو
سگ شیپرک
سگ شی هوا هوا
سگ سنت برنادر
سگ سرابی اصیل
سگ سالوکی
سگ ساموید
سگ رتوایلر
سگ راف کولی
سگ دینگو
سگ دندی دینمت تریر
سگ دالماسین
سگ داشهوند
سگ دابرمن
سگ جک راسل
سگ ژرمن شیپرد
سگ جاپانیز شارپی
سگ جاپانیز چین
سگ آکیتا
سگ تیبتن اسپانیل
سگ تازی افغان
سگ پیکینیز
سگ پیت بول
سگ پوینتر المانی
سگ پوینتر
سگ پولی
سگ پودل
سگ پوینترموبلند
سگ پاگ
سگ پامرانیان
سگ پاپیلون
سگ بیگل
سگ بول ماستیف
سگ بول تریر
سگ بولوگنس
سگ بلژین مالینوبر
سگ بلاد هاند
سگ برنس ما لتن داگ
سگ بردکولی
سگ بردرکالی
سگ بردرتریر
سگ بریارد
سگ برزی
سگ بد لینگتون تریر
سگ باستن تریر
سگ باست هاند
نژاد سگ باکسر
نژاد سگ با سنچی
نژاد سگ انگلیش کوکر اسپانیل
نژاد سگ انگلیش فاکس هاند
نژاد سگ انگلیش ستر
نژاد سگ بولداگ
نژاد سگ انگلیش اسرینگر
نژاد سگ الکها ند نروزی
نژاد سگ الد انگلیش
نژاد سگ اکباش
نژاد سگ افن پیچر
نژاد سگ اشنوزر
نژاد سگ اسکی تریر
نژاد سگ اسکاتیش تریر
نژاد سگ اسچبیرکی
نژاد سگ استا فورد شر بول تریر
نژاد سگ ایریش واتراسپانیل
نژاد سگ ایریش ستر
نژاد سگ الاسکن مالاموت
نژاد سگ آلا سکن کیلی کایی
نژاد سگ آلا بایی
نژاد سگ آبردل تریر
تمیز کردن دندان های سگ
عقیم سازی حیوانات خانگی
آبستنی کاذب
سگ کانگال 89
گربه سیامی
بازنشستگی تنها فیل شناگر
زندگی آرام دو سگ
کندترین مسابقه ی دو جهان
حیواناتی که ایستاده می خوابند
میگو صاحب بلندترین صدا
بره ای به شکل میمون
گربه توله سگ به دنیا آورد
نهنگ های کوهان دار
سگی که مانند انسان راه می رود
دلفین درمانی
انقراض 2گونه خزنده
مارخور
آرووانا
خرس قطبی
پاندا
فلامینگو
پلنگ برفی
زیباترین حیوانات وحشی
گاو بازی را ممنوع می کنند
تلاش برای حذف سگ وگربه
حیوانات با اندام مصنوعی
راه اندازی پلیس حیوانات
ماهیان خزر در معرض خطر
حیوانات در آزمایشات علمی
آلودگی صوتی بر حیات جانداران
بهداشت گربه
کنترل سلامتی گربه
عروس هلندی
انجمن wspa
احساس گربه
خرخر کردن گربه
صداي گربه
تغذیه توله سگ
سوختگي سگ
مسموميت سگ
گرمازدگي سگ
شكستگي سگ
درمان خونريزي سگ
ماساژ دادن قلب سگ
تنفس مصنوعي به سگ
كمك هاي اوليه به سگها
سگ سالخورده
تولید مثل سگ
فروش هاسکی | فروش سگ هاسکی | خرید سگ هاسکی | قیمت سگ هاسکی
ژنتیک سگ
روش دارو مایعات به سگ وگربه
روش دارو قرص به سگ وگربه
روش دارو دادن به حیوانات
هامستر
گربه مو بلند آبی و کرم
گربه آبی دودی‏
گربه آبی کرم سفید
گربه تورتو یزشل
چشایی وبویایی پرندگان
حس شنوایی پرندگان
واکسن سگ وگربه
تاریخجه گربه
لاک پشت گالا پا گوس
لاک پشت رنگارنگ
‏ لاک پشت ساده نیش دار
لاک پشت ماتا ماتا
‏ لاک پشت دماغ خوکی
لاک پشت رودخانه ای
تربیت رفتن به سگ
تربیت صدا کردن سگ
ویروس تبخال گربه
نگهداری از گربه
غذا دادن به سگ
تربیت پارس نکردن سگ
آموزش دستشویی کردن سگ
تربیت سگ دست دادن
تربیت سگ بیرون نرفتن از خانه
کلینیک حیوانات
پرندگان آبی
پلنگ ایرانی
نفخ سگ
انگل زدائی سگ
دراگون
سیفلیس در خرگوش
آفتاب پرست 70
مشمشه
توانایی سگ
تمایل گربه به غذا خوردن
پاگ سگ بامزه
Saint Bernard dog
Parson Russell Terrier dog
Mastiff dog
English Setter dog
Dalmatian dog
Bloodhound dog
Belgian Sheepdog
Boxer dog
Afghan dog
فروش سگ ژرمن 93
انواع نژاد سگ 192
قناري هوسوي 190
قناري ملادو 189
قناري جيبوس 188
قناري جيبر 187
قناري پادوآين 86
قناري ميلاني 85
قناري قوزدار بلژيكي 84
قناري گي بر 82
قناري گيبوسو 18
قناري كاكلي 80
قناري نورويچ
قناري آفري
قناري فري شمال 77
قناري فري پاريسي 67
بزرگترين نژاد قناري 75
قناري يوركشاير 74
قناري قوزدار 37
قناري سوسماري 27
قناري برني 17
قناري موبيخي 70
قناري هوزو 96
قناري فانتزي 86
بهداشت خوکچه هندی
تغذیه خوکچه هندی
بارداری خوکچه هندی
عادات خوکچه هندی
شکل خوکچه هندی
خوکچه هندی
خط مشی آگهی وتبلیغات حیوانات خانگی
پرنده سبز قبا
پرنده بلبل
پرنده پرستو
تولید مثل مرغ مینا
تغدیه مرغ مینا
نژادهای مرغ مینا
مرغ مینا
طوطی
فنچ
مرغ عشق
تولید مثل همستر
فرار همستر از قفس
رعایت نکات ایمنی برای همستر
گرفتن همستر وحشی
روش گرفتن همستر
دست آموز کردن همستر
رژیم غذایی همستر
لوازم همستر 24
پوشال همستر 14
نگهداری از همستر
خانه همستر
خرید همستر
تربیت همستر
همستر چینی 36
همستر روسی 35
همستر سفید روسی 120
همستر اروپایی 33
همستر روبور فسکی 32
همستر رومانی 13
همستر سوری 30
بهداشت ونگهداری ماهی قرمز
نژادهای اسب
سنجاب درختی
خرس ایرانی سیاه
سگ بوستن تریر Boston Terrier
سگ اسكای تریر Skye terrier
سگ فاكس تریر Fox Terrier
نژاد های سگ تریر
سمندر ایرانی
سگ بولوگنوس
کد شناسایی حیوانات خانگی
کارت هوشمند حیوانات خانگی
حقوق حیوانات
یافته های علمی
اخبار حیوانات شماره 1
اخبار حیوانات در دنیای امروز
دعوت بهمکاری امداد رسانی حیوانات
سنجاب
پرندگان
نیش زدن حشرات
عفونت حیوانات
شکستگی اندام حیوانات
زخم های حیوانات
اسهال استفراغ سگ
خفگی سگ
نجات سگ
گاز گرفتگی توسط حیوانات
حامیان طبیعت و حیوانات شماره 1
یوزپلنگ آسیایی
حقوق حیوانات
نحوه گرفتن پرندگان
نگهداری پرندگان
کتابخانه حیوانات خانگی
مقاله طبیعت سالم
مقاله احترام به طبیعت
مقاله حامیان طبیعت وحیوانات
بیماری پرنده فنچ
فروش فنچ
تعیین جنسیت پرنده فنچ
انتخاب صحیح پرنده فنچ
پرنده فنچ
مقایسه لاک پشت گوش قرمز
تشخیص جنسیت لاک پشت
لاک پشت گوش قرمز
نگهداری لاک پشت
مقاله لاک پشت
راهنمای تغذیه سگ
مربی تربیت سگ نگهبان
تغذیه حیوانات خانگی سگ
انتخاب اسامی سگ وگربه
نگهداری گربه
آموزش دستشو یی کردن سگ
نکات کلیدی تربیت سگ
آموزش تربیت سگ نشستن و ایستادن
انتخاب سگ
هدف از داشتن سگ
شناخت سگ
آموزش تربیت سگ
هدف از داشتن سگ
فروشندگان حیوانات خانگی
غذای حیوانات خانگی
پرورش حیوا نات خانگی
petdata
واگذاری حیوانات خانگی
مربی تربیت سگ 20
پت ديتا
فروش پرنده
خوکچه هندی 18
فروش همستر 17
همستر 16
پانسیون حیوانات خانگی
سایت حیوانات خانگی
فروشگاه حیوانات خانگی 11
حیوانات خانگی
حیوانات
اگهی حیوانات خانگی 6
اگهی حیوانات اهلی 20