شهر حیوانات

فروش سگ پامرانیان غیر مجاز

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش سگ پامرانیان غیر مجاز

رعایت نکات الزامی سگ های آپارتمانی و سگ تزئینی که حالت همزیستی خانگی با افراد دارند مغایرت با قانون آپارتمان نشینی و نقص حقوق همسایگان و شهروندی غیر مجاز می باشد - فروش سگ پامرانیان - پامِرانیان سگی است کوچک ، پشمالو با گوشهای کوچک و نوک تیز و صورتی شبیه به روبا

,