شهر حیوانات

ژرمن

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

ژرمن

ژرمن اگر در میان نژادهای سگ سگی از لحاظ زیبایی بدنی شایسته ترین باشد به یقین سگی نیست جز ژرمن شفرد او سگی با خطوط دنباله دار ظرف بدنی بسیار دل فریب در حالت ایستاده دارای پوششی براق گوش های تیز و حساس و حرکات هوشمندانه

سگ ژرمن شفرد

,

فروش ژرمن

,

نژاد سگ ژرمن

,