گپت دیتا ,آگهی حیوانات خانگی,فروش سگ د

  مربی تربیت سگ خانم عارف

سگ عروسکی - فروش سگ تریر غیر مجاز

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

سگ عروسکی - فروش سگ تریر غیر مجاز

رعایت نکات الزامی سگ های آپارتمانی و سگ تزئینی که حالت همزیستی خانگی با افراد دارند مغایرت با قانون آپارتمان نشینی و نقص حقوق همسایگان و شهروندی غیر مجاز می باشد - نژادهای عروسکی فقط مخصوص هم نشین بودن با انسانها و خانواده های سلطنتی کشور زادگاهشان پرورش داده شده اند

,