شهر حیوانات

فروش قناری جیبوس اسپانیایی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری جیبوس اسپانیایی

قناری جیبوس اسپانیایی – این قناری حاصل آمیزش قناری جیبر با گونه ای از قناری بوسو می باشد از قناری جیبر بلندتر و از قناری ملادو کوتاه تر و صاف تر است نسبت به جیبر سری درشت تر و استخوانی دارد و از ارزش بیشتری بر خوردار می باشد سبک ایستادن و طول گردن این پرنده برای ارزیابی و قضاوت در مورد آن بسیار اهمیت دارد و زاویه بین سر ور گردن با کل بدن در نژاد جیبوس کوچک تر از جیبر است - فروش قناری جیبوس اسپانیایی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,