باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش قناری فری بزرگ ایتالیایی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری فری بزرگ ایتالیایی

قناری فری بزرگ ایتالیایی – این نزاد فری است که بر اثر اصلاح نزاد توسط پرورش دهندگان قناری در اوایل قرن بیستم در ایتالیا به وجود امد از مشخصات ممیزه آن هیکل وجثه بزرگ ان است به طوری که اندازه بدن آن بین 21تا24.5 سانتی متر است - فروش قناری فری بزرگ ایتالیایی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,