شهر حیوانات

فروش قناری سوی فا تو

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری سوی فا تو

قناری سوی فا تو – این نزاد از نزاد های ایتالیایی است به رنگ های سفید – سیاه- و زرد دیده میشود جزو نژاد های فر دارد به شمار میرود و با نژاد های فری پادو آیی و فری میلانی قرابت ژنتیکی دارد - فروش قناری سوی فا تو

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,