شهر حیوانات

قناری فاکتور زرد

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

قناری فاکتور زرد

قناری فاکتور زرد – این پرنده برای رنگ زرد سیر مورد علاقه بسیاری از پرورش دهندگان می باشد این پرنده نیز جزو نزاد های رنگی است این نژاد در اثر اصلاح نژاد متوالی به وجود امده است - قناری فاکتور زرد

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,