باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش قناری دار چینی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری دار چینی

قناری دار چینی – این نزاد جزو نزاد های رنگی است و در اوایل قرن نوزدهم در انگلستان به وجود امد و تا سال 1900 به عنوان یک نزاد شناخته میشد و پس از ان با نزاد های نورویچ – یورکشایر و بوردر آمیخته گردیده نزاد دارچینی بسیار به نژاد نورویچ شبیه است منتهی کمی از ان بزرگ تر و فعال تر است در حال حاضر گونه خالصی از این نژاد وجود دارد - فروش قناری دار چینی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,