شهر حیوانات

فروش قناری سرخ موزاییکی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری سرخ موزاییکی

قناری سرخ موزاییکی – این نزاد از امیزش نزاد های سفید با نزاد های قرمز سر به وجود امده است و معمولا در آن رنگ بدن به رنگ سفید با لکه های قرمز سیر پراکنده است که بیشتر این لکه ها بر روی سر دو طرف بال ها و دمگاه می باشد - فروش قناری سرخ موزاییکی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,