باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش قناری سفید مغلوب

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری سفید مغلوب

قناری سفید مغلوب - این نزاد جزو نژاد های رنگی قناری است و به صورت سفید یک دست دیده می شود در این نزاد رنگ سفید صفت مغلوب است و چناچه با رنگ های دیگر داده شود رنگ های مذکور غالب شده و نتایج به رنگ های غالب در می ایند - فروش قناری سفید مغلوب

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,