شهر حیوانات

فروش قناری عقیق سیر

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری عقیق سیر

قناری عقیق سیر – این نزاد جزو نزاد های رنگی قناری است و به صورت سفید یک دست دیده می شود در این نزاد رنگ سفید صفت مغلوب است و چنانچه با رنگ های دیگر آمیزش داده شود رنگ های مذکور غالب شده و نتایج به رنگ های غالب در می آیند - فروش قناری عقیق سیر

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,