آگهی خرید سگ

فروش قناری سرخ ایزابل

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری سرخ ایزابل

قناری سرخ ایزابل – این نزاد جزو نژاد های رنگی قناری است و به رنگ سرخ سیر با رگه های مشکی است رنگ بال ها و دم روشن تر از باقی اجزای بدن است و به سفیدی و یا زردی و خاکستری می زند - فروش قناری سرخ ایزابل

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,