شهر حیوانات

فروش قناری هیبرید با سهره سبز

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری هیبرید با سهره سبز

قناری هیبرید با سهره سبز – این نتایج آمیزش قناری با سهره سبز است که سهره سبز پر و بالی زیتونی با لکه های سبز مایل به زرد دمگاه سبز روشن سر نسبتا بزرگ و منقار بی رنگ می باشد نتایج حاصله رنگ سبز سهره را به ارث نبرده است - فروش قناری هیبرید با سهره سبز

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,