شهر حیوانات

فروش قناری هیبرید با سهره سینه سرخ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری هیبرید با سهره سینه سرخ

قناری هیبرید با سهره سینه سرخ – این گونه نتایج آمیزش قناری با سهره سینه سرخ است سهره سینه سرخ 13 سانتی متر طول دارد و دارای سری خاکستری و رو تنه بلوطی و پیشانی و سینه قرمز گلی است نتایج حاصله سینه سرخی را به ارث نبرده است - فروش قناری هیبرید با سهره سینه سرخ

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,