شهر حیوانات

فروش قناری هیبرید با سهره سرخ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری هیبرید با سهره سرخ

قناری هیبرید با سهره سرخ – این گونه نتایج آمیزش قناری با سهره سرخ است و این پرنده منقاری نسبتا محکم بدنی نسبتا پر و سری گرد دارد پرنده نر بالغ به واسطه سر سینه و دمگاه قرمز که در تضاد با رو تنه قهوه ای قرار دارد شناخته می شود نتایج حاصله سر و گردن سرخ خود را از سهره سرخ به ارث برده است - فروش قناری هیبرید با سهره سرخ

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,