شهر حیوانات

فروش قناری هیبرید با فنچ کلاه قرمزی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری هیبرید با فنچ کلاه قرمزی

قناری هیبرید با فنچ کلاه قرمزی - این گونه نتایج امیزش با فنچ کلاه قرمزی است که پرنده نام خود را از لکه سرخی که بر روی سر دارد گرفته است اما این لکه در مواردی کوچک بوده و گاهی نیز دیده نمی شود رنگ پر وبال آن خاکستری روشن تا تیره است و جثه کوچکی دارد نتایج حاصله فقط کلاه قرمز را از فنچ کلاه قرمزی به ارث برده است - فروش قناری هیبرید با فنچ کلاه قرمزی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,