شهر حیوانات

فروش قناری هیبرید با سهره معمولی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری هیبرید با سهره معمولی

قناری هیبرید با سهره معمولی - این گونه نتایج آمیزش قناری با سهره معمولی است که سهره معمولی 14 سانتی متر طول دارد و با رنگ زرد و در بال های سیاه رنگ و دمگاه سفید که در پرواز به خوبی دیده می شود شناخته میشود نتایج حاصله رنگ های زرد و خاکستری را از سهره معمولی به ارث برده است - فروش قناری هیبرید با سهره معمولی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,