باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش طوطی روپلی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش طوطی روپلی

فروش طوطی روپلی - طول آن 23 سانتی متر و زادگاه آن جنوب غرب آفریقا است ولی تعداد آن رو به کاهش است تشخیص جنسیت پرنده از روی ظاهر آن ممکن است زیرا پرنده نر رنگ آمیزی کمتری از جفت خود دارد در پرنده نر رنگ سر و سینه قهوه ای نقره ای و رنگ بال ها خاکستری همراه با یک لکه زرد بر لبه بال است پرنده ماده دارای شکم و قفای آبی رنگ است پرنده ماده 3 تا 4 تخم می گذارد و مدت 28 روز بر روی تخم ها می خوابد و جوجه ها در طی 68 روز پر و بال در می آورند

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,