شهر حیوانات

فروش کبوتر جانسین

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر جانسین

فروش کبوتر جانسین - کبوتر مسابقه است و از لحاظ جثه و رنگ و قیافه تا حدودی به کبوتر چاهی شبیه است و بر روی سینه لکه ای به رنگ سبز متالیک دارد و سینه آن به رنگ خاکستری نیلی فام بوده و بال ها به رنگ سفید است که در انتهای آن دو خط مشکی دیده می شود پرنده ای تند پرواز است که می تواند برای ساعت های متوالی پرواز نماید

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,