شهر حیوانات

فروش کبوتر مولمین

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر مولمین

فروش کبوتر مولمین - از کبوترهای مخصوص مسابقه است و به رنگ های مختلف دیده می شود بدنی قوی و کشیده دارد و بر روی منقار آن یک برآمدگی کوچک سفید وجود دارد ساق های آن بلند و قوی است و سینه ای فراخ و تنومند دارد که نشانه دهنده ریه های قوی پرنده است و می تواند باعث افزایش قدرت پرواز پرنده گردد

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,