شهر حیوانات

فروش کبوتر چین دار شرقی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر چین دار شرقی

فروش کبوتر چین دار شرقی - این کبوتر منقاری کوتاه دارد و در انواع اصیل معمولاً منقار پرنده کوتاه و پهن است خاستگاه آن منطقه خاورمیانه و مخصوصاً مصر می باشد چشمی درشت با پلکی سفید دارد و بر روی سینه کاکلی نیم دایره ای به صورت کروات دارد و بر روی پاها پرهای کوچکی دارد و اگر از گوشه به آن نگاه شود چشم ها و پاها در یک راستا دیده می شوند شکل سر پرنده چیزی بین کروی و بیضی شکل است و رنگ حدقه چشم آن پرتقالی است که این حالت در پرندگانی که سر سفید دارند تیره رنگ می باشد این پرنده به شدت با آدمی انس و الفت می گیرد و با غرور می ایستد و تحمل خوبی دارد و از جهت پرواز و حرکت نیرومند است و به خوبی زاد و ولد می کند

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,