شهر حیوانات

فروش کبوتر بلند پرواز بوداپست

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر بلند پرواز بوداپست

فروش کبوتر بلند پرواز بوداپست - به این نژاد کبوتر پولتی نیز می گویند و شایع ترین گونه در کشور مجارستان می باشد و سالیان سال توسط کبوترداران مجاری اصلاح نژاد شده است و به عنوان یک کبوتر پرشی در مسابقات بین المللی شرکت داده می شود و با توجه به آن که بوداپست نام پایتخت مجارستان است لذا به نام کبوتر بوداپست معروف شده است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,