شهر حیوانات

کبوتر تپه

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر تپه

کبوتر تپه - این کبوتر به نام های کبوتر چاهی شرقی کبوتر آبی تپه کبوتر چاهی دم میله ای کبوتر چاهی دم سفید نیز معروف است این کبوتر بر روی تخته سنگ ها غارها و برآمدگی کوه ها و به طور کلی در مناطقی که ارتفاع آن ها بیش از 1500 متر است زندگی می کند این کبوتر در قزاقستان قرقیزستان تا سیبری و هم چنین شمال هندوستان تبت شمال چین و کره دیده شده است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,