باشگاه پرورش سگ البرز پیام

کبوتر بال برنزی گله ای

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر بال برنزی گله ای

کبوتر بال برنزی گله ای - این کبوتر سومین نوع از کبوترهای بال برنزی استرالیایی است که معمولاً در چمنزارهای نیمه شمالی استرالیا سکونت می کند این کبوتر سابقاً در گله های بسیار بزرگی دیده می شد و هنوز هم در گله های هزارتایی دیده می شود طول بدن پرنده 28 سانتی متر است کبوتر نر سری سیاه با پیشانی سفید و حلقه ای سفید دور گردن دارد و سینه خاکستری و بقیه قسمت های بدن به رنگ قهوه ای است در اواخر روز به صورت دسته جمعی به کنار آب می روند و در مسافت های نزدیک به آب باقی می مانند و به قدم زدن می پردازند کبوترهای تشنه ممکن است که مستقیماً خود را به آب اندازند و آب بنوشند این کبوتر در اطراف چشم لکه هایی به رنگ سفید دارد

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,