شهر حیوانات

توله ژرمن

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

توله ژرمن

توله ژرمن اصیل دارای پوششی براق گوش های تیز و حساس و حرکات هوشمندانه این نژاد اصیل بی نظیر در مجوعه پرورش یافته زیر نظر دکتر دامپزشک

توله ژرمن

,

ژرمن

,

توله ژرمن ماده

,

توله ژرمن نر

,