شهر حیوانات

توله ژرمن ماده

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

توله ژرمن ماده

توله ژرمن ماده ازشیر مادر خود تغذیه کرده واز لحاظ بدنی و جسمانی نیزبا شرایط و توانائی عالی می باشد با سوایق درمان واکسن خورده

توله ژرمن

,

ژرمن

,

توله ژرمن ماده

,

توله ژرمن نر

,