شهر حیوانات

ژرمن نر

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

ژرمن نر

ژرمن نر - ژرمن نر در بزرگ ترین مرکز پرورش باشگاه سگ ژرمن با گواهی سلامت بهداشتی ژرمن نژاد کلاس A مرکز پرورش سگ گارد و نگهبان فقط ژرمن اصیل

ژرمن ماده

,

ژرمن نر

,

توله ژرمن

,

توله ژرمن نر

,

توله ژرمن ماده

,