شهر حیوانات

مرکز پرورش سگ ژرمن

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

مرکز پرورش سگ ژرمن

مرکز پرورش سگ ژرمن - پرورش اصیل ترین نژاد سگ ژرمن با مهمترین ویژگی در این نژاد سگ ژرمن رفتارهای اشرافی ، شهامت و توانایی آموختن رفتارها و فعالیتهای اختصاصی است

مرکز پرورش سگ

,

مرکز پرورش سگ نگهبان

,

مرکز پرورش سگ گارد

,