شهر حیوانات

مرکز پرورش ژرمن

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

مرکز پرورش ژرمن

مرکز پرورش ژرمن - بزرگ ترین مرکز پرورش سگ ژرمن با رعایت نکات در تمام ایام به دلیل رفتار و ساختار بدنی ممتاز در بین سایر نژادها مورد انتخاب قرار گرفته است و حتی ویژگی های دفاعی و تربیت های اختصاصی آن نیز به معرض قضاوت گذارده می شود مرکز پرورش ژرمن با ماست

مرکز پرورش سگ

,

مرکز پرورش سگ نگهبان

,

مرکز پرورش سگ گارد

,