شهر حیوانات

پرورش سگ کشف مواد مخدر

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

پرورش سگ کشف مواد مخدر

پرورش سگ مواد مخدر - سگ کشف مواد مخدر این گونه سگ جهت کشف مواد مخدردر خدمت پلیس و سازمانهای مبارزه با مواد مخدر در بین راهها فرودگاه ها و کشتی ها مورد استفاده قرار میگیرد تربیت این گونه به صورتی است که با پیدا کردن محلی که مواد مخدر مخفی شده با دست زدن ماموران و مسولان را کمک میکند

مرکز پرورش سگ

,

مرکز پرورش سگ نگهبان

,

مرکز پرورش سگ گارد

,