شهر حیوانات

مرکز فروش ژرمن

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

مرکز فروش ژرمن

مرکز فروش ژرمن - فروش و پرورش سگ های زرمن این مرکز فروش ژرمن با ساختار بدنی ممتاز در بین سایر نژادها مورد انتخاب قرار گرفته است و حتی ویژگی های دفاعی و تربیت های اختصاصی آن نیز به معرض قضاوت گذارده می شود مرکز پرورش ژرمن

مرکز فروش ژرمن

,

مرکز فروش وپرورش سگ ژرمن

,

توله ژرمن

,