شهر حیوانات

مرکز فروش سگ ژرمن

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

مرکز فروش سگ ژرمن

مرکز فروش سگ ژرمن - پرورش و فروش سگ های زرمن این مرکز از زمان توله گیری شاخص های نزاد ژرمن اصیل آنالیز شده و جهت نگهداری و فروش قابل ارائه می باشد تضمین نزاد ژرمن اصیل

مرکز فروش ژرمن

,

مرکز فروش وپرورش سگ ژرمن

,

توله ژرمن

,