شهر حیوانات

پرورش وفروش سگ نگهبان

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

پرورش وفروش سگ نگهبان

پرورش وفروش سگ نگهبان - پرورش و فروش سگ های نگهبان تربیت و اموزش دیده زیر نظر مربی تربیت سگ ماهر جهت محافظت و نگهبانی از منزل‌ها و باغ‌ها نگهبان اشخاص یا نگهبان وسایل شخصی مورد تربیت قرار است

مرکز فروش ژرمن

,

مرکز فروش وپرورش سگ ژرمن

,

توله ژرمن

,