شهر حیوانات

توله سگ سرابی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

توله سگ سرابی

توله سرابیتوله های متولد شده ار نزاد اصیل سگ سرابی ایرانی بوده دارای هیکل و چثه بزرگ از شیر ماده تغذیه شده در زمان بلوغ دارای وزن زیاد و قدرتمند و همچنین دارای پوست ضخیم مناسب جهت نگهبانی – فروش توله سگ سرابی نزاد اصیل

,