باشگاه پرورش سگ البرز پیام

سگ شکارچی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

سگ شکارچی

سگ شکارچی - نژاد پوینترتا آنجایی که می دانیم پوینتر اولین نژادی است که به منظور شکارچی ازآن استفاده شده است وخیلی زودتر از سِتِرها به عنوان یک نژاد مستقل به وجود آمد و مورد شناسائی قرارگرفت سالها عقیده بر این بود که نخستین پوینترهایی که درانگلستان استفاده شدند ازاسپانیا و پرتغال آورده شده اند اما امروزه این تئوری به طورکامل رد شده است و به نظرمی رسد که پوینترها به طور همزمان به اسپانیا ، پرتغال ، اروپای شرقی و انگلستان راه یافته اند اما اینکه منشا این سگ ها از کجا بوده کسی نمی تواند اظهارنظرکند ولی قطعا ً ایجاد English Pointer در بریتانیا و به احتمال زیاد در خود انگلستان بوده است بعدها نژاد Spaniel Pointer به انگلیس آورده شد اگرچه این دو از لحاظ نژادی با هم تفاوتی ندارند ، اما ازلحاظ تحت نژادی تفاوتهایی بین آنها وجود دارد

سگ شکار

,

سگ شکارچی

,

فروش سگ شکاری

,