شهر حیوانات

تعبیر خواب اسب

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب اسب

اسباسب تازی را به خواب دیدن دلیل بزرگی و عز و جاه بود اگر دید بر اسب نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود تعبیر این است که عز و بزرگی دولت و کامرانی یابد اگر دید اسبی غیر تازی گرفته است یا کسی به او داد و بر آن نشست تعبیر این است که شرف و بزرگی یابد لیکن کمتراز آنکه در اسب تازی گفتیم اگر دید از آن اسب چیزی مثل زین یا نمد یا لگام کم بود تعبیر این است که اندازه ی آن در بزرگی او نقصان بود

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,