پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

آگهی خرید سگ

تعبیر خواب اسب

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب اسب

اسباسب تازی را به خواب دیدن دلیل بزرگی و عز و جاه بود اگر دید بر اسب نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود تعبیر این است که عز و بزرگی دولت و کامرانی یابد اگر دید اسبی غیر تازی گرفته است یا کسی به او داد و بر آن نشست تعبیر این است که شرف و بزرگی یابد لیکن کمتراز آنکه در اسب تازی گفتیم اگر دید از آن اسب چیزی مثل زین یا نمد یا لگام کم بود تعبیر این است که اندازه ی آن در بزرگی او نقصان بود

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب اسب




Fatal error: Call to undefined function html_footer() in /home/petdata/public_html/index.php on line 109