آگهی خرید سگ

تعبیر خواب ببر

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب ببر

ببر- ببر جانوری است درنده و دشمن شیر دیدن آن به خواب دشمن قوی و دلیر است لیکن کریم و مهربان است اگر ببیند با ببر در نبرد و جنگ است و او را شکست داد تعبیرش این است که بر دشمن چیره شود اگر دید ببر وی را شکست داد دشمن بر وی ظفر یابد اگر ببیند ببر از وی ترسان است و می گریخت از دشمن ایمن شود

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,