شهر حیوانات

تعبیر خواب بره

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب بره

بره – دیدن بره در خواب اگر نر یا ماده باشد فرزند است اگر ببیند بره یی گرفت و یا کسی به او داد تعبیر این است که او را فرزندی آید و آن فرزند بر وی بود اگر دید بره را کشت تعبیر این است که فرزند او بمیرد اگر در خواب ببیند گوشت بره را خورد او را به سبب فرزند غم و اندوه رسد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,