گپت دیتا ,آگهی حیوانات خانگی,فروش سگ د

  مربی تربیت سگ خانم عارف

تعبیر خواب بلبل

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب بلبل

بلبل- دیدن بلبل در خواب فرزند کوچک و خادم است و آواز آن به خواب کلام خوش و سخن لطیف است اگر در خواب ببیند بلبلی پرید تعبیرش این است که فرزند یا خادم او ناپدید شود اگر ببیند در دست او مرد تعبیر این است که فرزند یا خادمش بمیرد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب بلبل