آگهی خرید سگ

تعبیر خواب بلدرچین

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب بلدرچین

بلدرچینبلدرچین در خواب پسر غلام بود یا پسر خدمتکار اگر بیند بلدرچین بگرفت یا کسی به او داد دلیل که خدمتکار یا غلام را فرزند آید اگر بلدرچین نر بود پسر است و اگر ماده بود دختر است اگر ببیند بلدرچین از دستش بگریخت دلیل که فرزند یا غلامش هلاک شود

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,