شهر حیوانات

تعبیر خواب بوتیمار

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب بوتیمار

بوتیمار – دیدن بوتیمار به خواب رزق و روزی است و مال حلالی که از زن به بیننده خواب می رسد اگر در خواب ببیند بوتیمار راگرفت تعبیر این است که به قدر آن از زن مال و روزی یابد اگر دید بوتیمار را کشت و از گوشت آن خورد تعبیر این است که به قدر آن از اموال زن بدست آورد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,