آگهی خرید سگ

تعبیر خواب جغد

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب جغد

بوم – جغد به خواب دیدن مردی دزد نابکار مفسد و حسود است اگر ببیند با بوم جنگ می کرد تعبیر این است که او را با مردی جنگ و دشمنی افتد دیگر به همه حال دیدن جغد نیکو باشد جابر مغربی گوید اگر در خواب ببیند بومی داشت یا کسی به داد تعبیر این است که مردی دزد را شکست دهد اگر گوشت بوم می خورد تعبیر این است که به قدر خوردن آن گوشت از مردی دزد مال خورد اگر ببیند جوجه ی بوم داشت تعبیر این است که خادم یا شاگردش دزد پیدا کند

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,