پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

 مربی تربیت سگ رامین عبازاده

تعبیر خواب پرستو

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب پرستو

پرستو – ابن سیرین گوید اگر ببیند پرستو داشت یا کسی به وی داد تعبیر این است که به کسی که از او جدا شده است انس و الفت پیدا کند و در مقام او قرار گیرد اگر ببیند پرستو را کشت یا از دست او بیفکند تعبیر این است که با کسی که انس و همنشینی دارد جدایی و دور شودکرمانی گوید پرستو در خواب مردی توانگر و با خرد است اگر پرستوی ماده ببیند زنی دارا و خردمند است اگر ببیند از پیش وی پرواز کرد تعبیر این است که از مردی ثروتمند جدا شود اگر ببیند پرستو در دست او مرد یارش بمیرد و رنج و اندوه به او رسد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب پرستو