شهر حیوانات

تعبیر خواب پرنده

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب پرنده

پرنده – ابن سیرین میگوید اگر پرنده یی داشت و از دست او پرید و دیگر بار به دست او باز آمد تعبیر این است که حاجت او روا شود اگر دید پرید و برنگشت تعبیر این است که قسمتی از مالش را از دست بدهد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,