شهر حیوانات

تعبیر خواب چکاوک

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب چکاوک

چکاوک – پرنده ی کوچک و خوش آواز است کرمانی گوید چکاوک در خواب مردیست شیرین سخن غریب کم آواز و خوش بیان اگر کسی ببیند وی را چکاوکی عطا کردند یا گرفت تعبیر این است که با چنین مردی مصابحت و همنشینی پیدا کند

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,