شهر حیوانات

تعبیر خواب خارپشت

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب خارپشت

خار پشت – ابن سیرین خار پشت در خواب دشمنی زشت رو و بدخوی است اگر ببیند خارپشت را بکشت تعبیر این است که دشمنی را شکست دهد اگر ببیند گوشت خارپشت می خورد تعبیر این است که به قدر آن از مال دشمن خورد اگر دید خارپشت او را بگزید تعبیر این است که ازآن کس وی را گزند رسد بخصوص اگر ببیند از زخم آن خون می رفت

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,