آگهی خرید سگ

تعبیر خواب خرس

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب خرس

خرس- ابن سیرین دیدن خرس در خواب دشمن فرومایه و دزد و احمق است اگر ببیند بر خرس سوار است تعبیر این است که از سوی حاکم خواری ببیند اگر دید خرس را کشت یعنی بر دشمن پیروز شود اگر گوشت آن می خورد یا پوستش را همراه با خود داشت یعنی که ترس و بیم به وی رسد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,