پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

آگهی خرید سگ

تعبیر خواب خرس

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب خرس

خرس- ابن سیرین دیدن خرس در خواب دشمن فرومایه و دزد و احمق است اگر ببیند بر خرس سوار است تعبیر این است که از سوی حاکم خواری ببیند اگر دید خرس را کشت یعنی بر دشمن پیروز شود اگر گوشت آن می خورد یا پوستش را همراه با خود داشت یعنی که ترس و بیم به وی رسد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب خرس
Fatal error: Call to undefined function html_footer() in /home/petdata/public_html/index.php on line 109