پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

تعبیر خواب خرگوش

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب خرگوش

خرگوش- این سیرین دیدن خرگوش به خواب بد است اگر ببیند خرگوش گرفت یا کسی به او عطا کرد تعبیر این است که با زنی بد ازدواج کند اگر پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت آن می خورد یعنی چیزی اندک از زن به وی رسد اگر دید بچه خرگوشی داشت یعنی به حالی دچار شود که جز رنج چیزی نباشد و بعضی از معتبران گویند رنج و اندوه او از سوی فرزندان است

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب خرگوش